Distributieregelingen

voorbeeld drinkwaterpompstations
artikel Volautomatische anticiperende distributieregeling bij PWN - publicaie H2O 11

De wijze waarop verschillende drinkwaterpompstations in een voorzieningsgebied ingezet worden is een lastige opgave. Een voorbeeld van het resultaat van een project voor een optimale bedrijfsvoering en distributieregeling is de “volautomatische anticiperende distributieregeling bij PWN” (uitgevoerd door ing. J.J.N. Best in dienst van Witteveen+Bos). Zie ook het artikel zoals dat is gepubliceerd in H2O nummer 11, 2007. Een ander project is het functioneel ontwerp van een host besturing voor Brabant Water.

[ klik hier voor het artikel ]

Vraagstukken die in dergelijke situatie onder andere spelen:

  • Hoe zorg ik voor een stabiel en robuust regelend distributiesysteem?
  • Hoe zorg ik voor een optimale druk dusdanig dat de verste uitlopers van een voorzieningsgebied voldoende druk hebben en dat er geen energie wordt verspild?
  • Hoe verdeel ik de momentane vraag naar drinkwater over de verschillende pompstations en productiemiddelen?

Integraal systeem ontwerp van zuiveringen en pompstations

Geen losse disciplines maar samenhang

Een adequaat ontwerp van zuiverings- of transportinstallaties is alleen te bereiken als proces (de technologie), eigenschappen van machines (werktuigbouwkunde en hydraulica) en besturing en regelingen niet per afzonderlijke discipline maar in samenhang met elkaar worden behandeld.

Dit vergt een integrale multidisciplinaire benadering die het handelsmerk van Best Works is en waarbij kennis uit verschillende disciplines gelijktijdig gewogen wordt.

Een specifiek praktisch voorbeeld van de noodzaak van een integraal multidisciplinair ontwerp van een distributiepompconfiguratie: het aantal pompen en de pompgrootte is mede sterk afhankelijk van de wijze van toerenregeling, de opstellingshoogte van pompen en de variatie in de te leveren druk. Dit zijn aspecten die door het ontbreken van een integrale benadering niet altijd vanzelfsprekend worden meegewogen bij het ontwerp van een pompstation. Dit leidt in de praktijk tot pompstations die onnodig duur zijn (te veel opgestelde pompen, een te groot gebouw en een suboptimaal pomprendement) en niet aan alle gevraagde bedrijfsomstandigheden voldoen. Dit had met een integrale multidisciplinaire aanpak voorkomen kunnen worden.

Chemicaliën en grondstoffendosering

Een optimale besturing van doseerinstallaties

In de praktijk wordt aan doseerinstallaties vaak onvoldoende aandacht besteed. Zowel het ontwerp van het chemicaliëndoseersysteem als de besturing kunnen dusdanig lastig zijn dat processen onnodig verstoord worden door een afwijkende of variërende dosering van chemicaliën.

Door de multidisciplinaire kennis en het bezitten van het overzicht hiervan bij één persoon is Best Works in staat het ontwerp en/of de besturing van doseerinstallaties optimaal uit te voeren.